Tiflis Ilia Devlet Üniversitesi

        Ilia Devlet Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. 2006’dan 2011’e kadar, bünyesine şu kurumlar entegre edildi:

       Ilia Chavchavadze Devlet Dil ve Kültür Üniversitesi, Sulkhan-Saba Orbeliani Devlet Eğitim Üniversitesi, Spor Akademisi, D. Guramishvili Eğitim Yüksekokulu, Jakob Gogebashvili Eğitim Araştırma Enstitüsü, Evgeniy Kharadze Abastumani Ulusal Astrofizik Gözlemevi, Sismik İzleme Merkezi, Zooloji ve Botanik Enstitüleri, G. Tsereteli Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Politoloji Enstitüsü, D. Uznadze Psikoloji Enstitüsü ve S. Tsereteli Felsefe Enstitüsü.

        Ilia Devlet Üniversitesi, öğrencilerden ve profesörlerden oluşan bir birliktir – öğrencilerin, profesörlerin, öğretmenlerin ve araştırmacıların işbirliği vasıtasıyla eğitim ve araştırma için entegre bir akademik ve profesyonel alan yaratan çok işlevli, eğitimsel ve bilimsel bir enstitü. 
Entegre alan şu üç ilkeye dayanmaktadır:

 • * Akademik Özgürlük
 • * Vicdan Özgürlüğü
 • * Seçim Özgürlüğü

Birbirlerinden doğan bu ilkeler kendinden tanımlıdır.

        Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve profesörler, hem alanlarının ve araştırma ve çalışma doğrultularının seçiminde, hem de çalışma arkadaşlarının ve gözetmenlerinin seçiminde özgürdür.Siyasal ve ahlaki görüşlerden bağımsız olarak, kimsenin öğrencileri, öğretmenleri ve araştırmacıları, belirli bir alanda çalışma yapma ya da bilimsel edinimlerini yayımlama konusunda sınırlandırma hakkı yoktur. Öğrenciler ve profesörler, kendi görüşlerine göre üniversitenin entegre hedeflerini ve görevlerini en iyi şekilde temsil eden saydam ve açıklanabilir özyönetim biçimlerinin seçiminde eşit derece özgürdür.

Görev Listesi

     Ilia Devlet Üniversitesi’nin misyonu, bilgi ekonomisinin yalnızca,eleştirel, analitik ve yaratıcı becerilere sahip iyi eğitimli bireyler yetiştiren güçlü bir araştırma üniversitesinde geliştirilebileceği mantığına dayanır. Dolayısıyla bir araştırma üniversitesinin devletin gelişimine ve büyümesine olan katkısı öncelikli olarak, spesifik ekonomi alanlarının geliştirilmesinden ziyade bilgi ekonomisi olanaklarının yaratılmasına bağlıdır.

        Gürcistan’da bilgi ekonomisinin yaratılmasının ve geliştirilmesinin önündeki ana engel, Gürcistan üzerine yapılan araştırmaların yetersizliğidir. Gürcistan’ın potansiyeli, yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve genişleyen bilimsel literatür tarafından büyük oranda göz ardı edilmiştir. Bu durum hem modern yer bilimleri, ekoloji ve biyo-çeşitlilik için hem de Gürcistan’da henüz ilk adımlarını atmakta olan beşeri ve sosyal bilimler alanları için eşit derecede geçerlidir. Ilia Devlet Üniversitesi, temel bilim sorunları üzerine araştırmalar geliştirmekte ve bu araştırmaları desteklemektedir.

        Temel bilimlerde rekabet yaratmak ve sürdürmek, genç bilimciler için sağlam bir temel hazırlamak için olduğu kadar başarılı üniversite öğretimi açısından da son derece önemlidir. Ilia Devlet Üniversitesi, temel bilimler kapsamında yürütülen araştırmalara dayanarak, Gürcistan üzerine yapılan çalışmaları ilişkili her doğrultuda yönlendirir. Bu şekilde üniversite, uluslararası çalışmaları başlatmış olur ve bu alandaki uluslararası programlarda aktif bir katılımcı haline gelir. Tüm bunlar, Gürcistan’da yürütülen araştırmaları, uluslararası bilimsel bir bağlama yerleştirir ve Ilia Devlet Üniversitesi’nin temel bilimler alanında uluslararası olarak kabul edilmesine yardımcı olur. Ilia Devlet Üniversitesi, etkinlikleri içerisinde bir araştırma üçgeni modelini izler.

Bu da üniversitede üç disiplinler arası yönün var olmasını gerekçelendirir:

 • 1. Gürcistan çalışmaları.
 • 2. Temel bilim sorunlarının araştırılması.
 • 3. Uluslararası araştırmalara katılım.

         Bu misyondan doğan gelişim, Ilia Devlet Üniversitesi’ni dünya çapındaki bir eğitim ve araştırma topluluğunun tam ölçekte üyesi haline getirmenin tek yoludur.

İşletme Yüksekokulu

        İşletme Yüksekokulu, iş yönetimi alanında uzman olmaya çalışan öğrencilere çeşitli beceriler öğretir. Yüksekokulun amacı, öğrencileri şirket sektöründe, akademik sektörde, kamu sektöründe ve sivil sektörde, yerel ve uluslararası hizmet sağlama konusunda başarılı olmaya hazırlamaktır. Ana pratikler arasında idare ve/veya bilimsel araştırma olacaktır.

        İşletme Yüksekokulu, öğrencilere küresel iş dünyasında başarılı bir kariyere sahip olmak için gereken bilgi ve becerileri sağlamaya odaklanır. Mezunlar yönetici ve araştırmacı olacaktır ve karmaşık, dinamik ve farklı iş çevrelerinin ortaya koyduğu sorunlarla baş edebilmeleri gerekir. Bu alandaki bilgi ve beceri, eğitim, araştırma ve şirket sektörlerini başarılı bir şekilde birleştiren bu program içerisinde kazanılacaktır.


Fakülte, şu üniversitelerle işbirliği içerisindedir;
 • Liberick Üniversitesi (Limerick, İrlanda), Montpellier 3 (Montpellier, Fransa), Groningen Üniversitesi (Groningen, Hollanda), Banku Augstskola (Riga, Letonya), Sussex Üniversitesi (Sussex, Büyük Britanya), Emory Üniversitesi (ABD), Adam Mitskevich Üniversitesi (Poznan, Polonya).


Hukuk Yüksekokulu

        Hukuk Yüksekokulu, hem öğrencileri kuramsal ve pratik bilgiyle donatarak hem de yüksek hukuk eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası standartlara göre bilim ve araştırma becerilerinde uzmanlaşmalarını sağlayarak, her yükseköğretim düzeyinde (lisans, master, doktora) profesyonel hazırlamaya çabalar.

        Şu anda Hukuk Yüksekokulu, öğrencilere hukukun toplum ve devletteki işlevlerini öğretmeyi amaçlayan lisans derecesi programları sunmakta, hukuk araştırması yapma becerileri ve hukuk alanında lisans derecesi almada yardımcı olacak diğer profesyonel becerileri geliştirmektedir.

Uzman derecesi programı, öğrencilere beceri sağlamanın ve ulusal eğitim standartları sistemini izlemenin yanı sıra şunlara odaklanmaktadır:
 • * Ana yasal kuramların açıklanması, öğretim ve profesyonel roller ve bunların yasal alan içerisindeki çakışma prensipleri.
 • * Hukuk alanındaki profesyoneller için gerekli olan yazılı
 • * Öğrencileri, ana kamu hukuku ve özel hukuk alanlarındaki kuramsal ve bağlamsal bilgilerle ve temel yasal araştırma becerileriyle donatmak.

Sanat ve Bilim Yüksekokulu, Ilia Devlet Üniversitesi’ndeki en büyük Akademik Yüksekokullardan biridir. Burada okumak, şu özelliklere sahip olan herkes için heyecan vericidir:
 • * Edebiyattan, sanattan, tiyatrodan ve müzikten hoşlanan.
 • * Dünyadaki modern siyasal, sosyal ve kültürel olayları anlamak isteyen.
 • * Yabancı ülkelerin dilini, tarihini ve geleneklerini çalışmak isteyen.
 • * Çevrelerindeki doğal dünyayla daha fazla içli dışlı olmakla ilgilenen.
 • * Öğretmen olmak ve gençlerin eğitilmesine katılmak isteyen.

        Sanat ve Bilim Yüksekokulu’nun amacı, öğrencilere genel bilgi vermek, onları disiplinler arası bir bakış açısıyla, akademik alandaki çeşitliliği öğrenme ve anlama yeteneğiyle ve yeterli bir analiz yapma becerisiyle donatmaktır. İlaveten öğrenciler, seçtikleri alana ilişkin daha derin bir anlayışla donatılırlar. Dolayısıyla burada müfredat, liberal eğitim ilkelerine dayanıp özgür karar verme sürecini içerir. Bu da gelecekteki meslek seçiminin ve başarının temelini oluşturur.

        Sanat ve Bilim Yüksekokulu, öğrencilerin akademik özgürlüğüne saygı duyar. Öğrenciler ilk iki sömestr boyunca Modern Düşüncenin İlkeleri, Akademik Yazım, Sunum, İletişim ve Tartışma Becerileri gibi genel dersler alırlar. Daha sonra ilgilendikleri bir ya da iki alan seçip, sonraki 6 sömestr boyunca daha derin bilgilerelde edebilir ve lisans derecesi kazanabilirler. 
Yüksekokul, dereceli ve derecesiz çeşitli profesyonel eğitim programları sunmaktadır. Yüksekokulun lisans derecesi öğrencilere, iş piyasasında rekabetçi olma fırsatı verir – öğrencilerin üçte biri, lisans eğitimi sırasında iş bulmaktadır. Yüksekokul öğrencileri aynı zamanda, yükseköğretimlerinin sonraki aşamasına da hazırlar.

Mühendislik Yüksekokulu

        Mühendislik Yüksekokulu, şu alanlarda üç lisans derecesi sunar; Mimari, Bina İnşaatı ve Bilgisayar Bilimleri. Yüksekokul öğrencileri, seçilen alanda kapsamlı bilgiyle donatır ve iş piyasası için gerekli olan pratik becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.


Mühendislik Yüksekokulu için şunlar önemlidir:

 • * Öğrencilerin, kuramsal bilgi ve pratik çalışma arasındaki bağlantıyı görmelerini sağlamak.
  * Disiplinler arası projeler yürütmek, yenilikçi pratikleri tanıtmak, her öğrencinin akademik özgürlüğüne saygı duymak.
  * Öğrencileri, bağımsız çalışma, kendi çalışmalarının eleştirel değerlendirmesi ve başarılı grup çalışması için gereken becerilerle donatmak.
  * Müfredatı zenginleştirip, uzmanların gelişmelerini, sorumlu olmalarını ve değişen çevre ve küresel kültür içerisinde bilgilenmelerini sağlamak.


Mühendislik Yüksekokulu’nun amacı şunlardır:

 • * Araştırma ve ifade yoluyla bilgi ve sanat yaratmak ve dağıtmak, ve bu entelektüel bilgiyi topluma dâhil etmek.

 • * Öğrencilerin sorunlarını çözmelerine ve alanlarında lider olmalarına yardım etmek.


Mühendislik Yüksekokulu’ndaki lisans derecesi şu görevleri yerine getirecektir:

 • * Öğrencileri, seçtikleri alanda bilgi sahibi olmalarına yardım etmek.
 • * Öğrencileri, diğer alanlara ilişkin genel bilgilerle donatmak.
 • * Mimari tasarımın, programın ana konusu olduğu çok disiplinli bir mimari eğitim verilmesini sağlamak.
 • * Öğrencilere birtakım temel/seçime bağlı dersler sunarak, bireysel ilgi alanlarının gelişmesini sağlamak.


Spor Yüksekokulu

        Spor Yüksekokulu, Ilia Devlet Üniversitesi’nin yeniden düzenlenmesinin sonucu olarak oluşturulmuştur.

Spor Yüksekokulu’nun amacı, rekabetçi sporcular eğitmek, ülkede gençlerin spor alanında gelişmesinin temelini oluşturmak ve sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek. Yüksekokul, modern spor eğitimine ve araştırma pratiklerine sahip bir eğitim altyapısı yaratmaya çalışmaktadır. Devletin spor departmanlarıyla ve diğer spor okulları ve federasyonlarla aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır.

        Öğrenci yönelimli yaklaşım, Gürcistan’daki en etkin spor eğitimini sağlar. Kuramsal sınıflar, spor eğitmenliği ve pratiğiyle bütünleştirilir. Üniversitenin sınıfların özgürce seçilmesine izin veren liberal yaklaşımı, öğrencilerin iş yüklerini, rekabet ve çalışma programlarına zarar vermeyecek ya da müdahale etmeyecek bir şekilde planlamalarına yardımcı olur.

         Spor Öğretimi, Bireysel ve Grupsal Spor Eğitimi ve Spor Yönetimi’nde bu yeni lisans derecesi programı sunulmaktadır. Bu programlar, spor eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunan akademik ve profesyonel bir alan sunar.

 

  Üniversiteler

 • Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi
 • Tiflis Devlet Teknik Üniversitesi
 • Tiflis Javakhishvili Üniversitesi
 • Gürcistan Havacılık Üniversitesi
 • Uluslararası Kafkas üniversitesi
 • Tiflis Sota Rustaveli Devlet Üniversitesi
 • Gürcistan Amerikan Üniversitesi
 • Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi
 • Sohkumi Devlet Üniversitesi
 • Sota Rustavelli Tiyatro ve Film Üniversitesi
 • Telavi Lakob Gogebasvili Devlet Üniversitesi
 • Tiflis Devlet Konservatuari
 • Tiflis İlia Devlet Üniversitesi
 • Gürcistan Üniversiteleri Türkiye Kayıt Merkezi

  ADRES : İstiklal Cad. No:49 Mavi Han İş Merkezi Kat:5 Taksim / İSTANBUL

  Tel : (212) 709 87 09 - (212) 244 66 00 FAX: (212) 245 43 31

  Site: www.gurcistanuniversiteleri.org Mail : İnfo@yurtdisindaegitim.com.tr

   


  Uluslararası Kafkas üniversitesi


  Kafkas Uluslararası Üniversitesi 1993 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde kurulmuştur. Kafkas Uluslararası Üniversitesi hem özel olma niteliği hem de Azerbaycan'da kurulan ilk ve tek üniversite olması niteliği ile öğrenciler tarafından rağbet görmektedir. Azerbaycan'da özel üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversitede Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Eğitim olmak üzere 4 farklı fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelere bağlı yaklaşık 20 bölümde lisans eğitimi verilmektedir. Bunun yanında İlimler Enstitüsü'nde 10 farklı alanda yüksek lisans eğitimi verilmektedir.Kafkas Uluslararası Üniversitesi yüksek lisans eğitiminin yanında 2007 yılında 2 alanda MBA programına ve doktora eğitimine de başlamıştır. Böylece üniversitenin akademik olarak gelişmesi söz konusu olmuş, öğrencilerin de bu alanlarda eğitim alması mümkün hale gelmiştir.

  Kafkas Üniversitesi >1993 yılından 2004 yılına kadar farklı iki alanda eğitim vermiş, ancak eğitim verdiği alan gerek fiziki şartları gerekse mekan olarak üniversiteye yeterli gelmemiştir. Bu nedenle 2003-2004 yıllarında Hırdalan'daki alan da üniversiteye tahsis edilmiştir. Böylece üniversite için daha elverişli bir ortam sağlanmıştır. Hem bu alanın Bakü'ye olan yakınlığı öğrencilerin okula daha rahat gidip gelmesinde de etkili olmuştur.

  Üniversitede Lisans eğitimi alan öğrenciler ilk yıllarında İngilizce-Türkçe hazırlık okurlar. Daha sonraki yıllarında da derslere göre İngilizce-Azerice ve Türkçe olarak devam etmektedirler. Bu açıdan Azerbaycan'da yurt dışı eğitimi hem öğrencilerin kendini geliştirmesi hem de dil eğitimlerine katkıda bulunması nedeniyle önemlidir.

  YÖK tarafından 2009 yılında Kafkas Üniversitesi'nin bazı bölümlerine denklik verilmiştir. Bu bölümler; Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi'dir. Üniversitenin diğer bölümleri ile ilgili de >YÖK denklik konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Azerbaycan Kafkas Üniversitesi verdiği> kaliteli hizmet, uzmanlaşmış akademik kadrosu ve sağladığı imkanlar doğrultusunda yıllarca konumunu korumuş ve zamanla eğitim programları diğer ülke sistemleri örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye ve Batı ülkelerinden alınan kredi ve ders geçme sistemi üniversite açısından yenilik getirmiştir. Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve Türk halkına olan yakınlığı öğrencilerin üniversiteye daha çabuk alışmalarını sağlayacak böylece öğrenciler kendi kültürleri dışında bir kültürü tanıyarak eğitimlerini sürdürecektir.

   

   Üniversiteler

  • Gürcistan Havacılık Üniversitesi
  • Gürcistan Teknik Üniversitesi
  • Tiflis devlet tıp üniversitesi
  • Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi
  • Uluslararası Kafkas üniversitesi
    


   Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi


   Dosya:TbilisiState.jpg

   >Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyenler için kaliteli eğitim imkânlarının ve alanında uzman en iyi öğretim görevlilerinin üniversite bünyesinde eğitim verdiğinden bahsedilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda yurtdışında eğitim göreyim iş saham genişlesin diyorsanız Euro Star eğitim danışma bürosu ile iletişime geçerek üniversite hakkında daha geniş çaplı bilgi donanımı elde edebilirsiniz. Danışma merkezi sizin yapmanız gerekenleri size bildirerek gerekli evrakları hazırlamanıza yardımcı olmaktadır. Burada akademik eğitim görmek amacıyla >1100- 1350 ABD doları civarında bir ödeme yapmanız gerekmektedir. Gürcistan’da okurken zorlanmamanız amacıyla üniversitemiz ilk yıl sizlere Gürcüce eğitim almanızı sağlayacak hazırlık eğitimini zorunlu tutmuştur. Alacağınız hazırlık eğitimi içinde 1200 ABD doları civarında bir ödeme yapmanız gerekmektedir.

   Tiflis İvan Cavahişvili Devlet Üniversitesi’nde okumaya karar vermeniz durumunda tek zorlanacağınız konu alacağım eğitim sürecinde barınma ihtiyacınızı üniversite bünyesinde karşılayamayacağınız gerçeğidir. Üniversite de yurt bulunmadığı için barınmak amacıyla bir evde kalmanız gerekmektedir. Gürcistan’da hayat ucuz olduğu için evin konumunu çok iyi bir yerde seçmediğiniz sürece uygun bir gelir ile kendinize evde kalma imkânı yaratabilir ve öğrenim hayatınızda burada barınabilirsiniz. Üniversitemize kayıt olmanız için hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar arasında ÖSYM sınav sonuç belgesi, lise diploması, sağlık raporu ve AIDS testi, pasaport aslı ve örneği, 8 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, kimlik aslı ve örneği ve dilekçe yer almaktadır. Hazırlayacağınız belgelerle ilgili ya da üniversite ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa üniversitemizin iletişim bilgileri bölümünden sorununuzu giderebilirsiniz.

   Gürcistan da eğitim görmek isteyenler yurtdışında eğitim görmek isteyenler için düzenlenen kanunları iyi takip etmelidirler; çünkü her an kanunlarda değişiklik meydana gelebilir ve hazırlamanız gereken farklı bir evrak ya da yapmanız gereken herhangi bir prosedürle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu üniversite 8 Şubat 1918 yılında Gürcistan’da kurulmuş olup bir devlet üniversitesi konumunda >eğitim- öğretim hizmeti vermektedir. Üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenci sayısı tahmini 30.000 civarındadır. Üniversite bünyesinde 4 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler şunlardır:> Hukuk Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, beşeri Bilimler Fakültesi ve Sağlık ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Biyoloji, kimya, fizik, matematik ve Rus dili bölümleri üniversite bünyesinde yer almaktadır.